Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2006

 

 

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 


Tid og sted: 11.03.06. Kl. 13.00 – 15.00. Roskilde Amt Sygehus Auditorium 


Til stede: Irene Bøggild, Hanne Sigaard, Lene Thorsager, Pia Rasmussen, Susan Pedersen, Bettina Beck, Elizabeth Pöckel, Birger Langebeck, Morten Steffensen, Helle Bundgaard, Anne Marie Møller, Jonna Jepsen, Marianne Beske, Grete Agerbak, Kirsa Holte Thorup. 

Formand Irene Bøggild bød velkommen. 

 


 

pkt. 1.  Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Birger Langebeck blev valgt til dirigent. Elizabeth Pöckel blev valgt til referent. Grethe Agerbak og Kirsa Holte Thorup blev valgt som stemmetællere.

pkt. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Forretningsordenen blev godkendt.

pkt. 3. Bestyrelsens årsberetning og en kort beretning fra udvalgene

Irene Bøggild fremlagde bestyrelsens årsberetning og handleplan for 2006. 

Der var følgende diskussioner ifm. formandens beretning: 

Donationer blev diskuteret. Da foreningen mangler mange donationer, før vi kan godkendes efter ligningsloven §8A og blive berettiget til at modtage arv og gaver, vil vi arbejde mere på at gøre omverdenen opmærksom på muligheden for at donere. 

Der er flere frivillige poster, der mangler at blive besat. Derfor vil vi lave en jobbørs/opgavebørs på websitet, hvor vi opfordrer interesserede til at søge og gøre mere opmærksom på muligheden for at vælge opgaver. 

Der blev spurgt om støttemuligheder til lokalgrupper. Irene Bøggild svarede, at lokalgrupper kan søge om midler, og at vi gør lokalgrupper opmærksom på muligheden. Dog har foreningen begrænsede midler. Flere af grupperne har mulighed for at søge fra puljer i deres egne kommuner. 
Hanne Sigaard fremlagde beretning for PR-udvalget og status på trykte materialer.

Webmaster Morten Steffensen fremlagde beretning for hjemmesideudvalget inkl. statistikker for nuværende website. 

Bestyrelsens årsberetning blev godkendt. 

pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af regnskabet

Lene Thorsager gennemgik årsregnskabet og forklarede de forskellige poster.

Regnskabet til godkendt. 

pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Lene Thorsager fremlagde budget for 2006. Vi har ikke fået alle de tilskud, vi havde forventet, fx har vi ikke fået de 80.000 kr. til afholdelse af landsmøde i september. 

Der blev diskuteret donationshvervning, da målet er 300 stk. før udgangen af 2006. 

Budgettet blev godkendt.

pkt. 6. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen: 

Ændring af vedtægter for foreningen. 
Bestyrelsen foreslår & 11 ændret fra:
Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse på 6 personer er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formand og to bestyrelses-medlemmer vælges i lige år for to år, og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for to år.
til
Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse på 7 personer er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formand og tre bestyrelses-medlemmer vælges i lige år for to år, og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år to år.

Udvidelsen af bestyrelsen er nødvendig, da der er mange opgaver og flere ubesatte poster i foreningen. Der er behov for flere kræfter.

Muligheden for at ansætte en person nogle timer om ugen til et sekretariat blev diskuteret. Pt. er der ikke penge til det i budgettet, men vi søger til drift hvert år. 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 

pkt. 7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på kr. 200,- for privatpersoner og kr. 500,- for institutionsmedlemmer. Det blev nævnt, at vi ind imellem får forespørgsler fra enlige forsørgere om en evt. nedsættelse, men da kontingentet er så beskedent, var der enighed om, at det fastholdes.

Kontingentsatserne blev vedtaget.

pkt. 8. Valg i henhold til vedtægterne 

Hanne Sigaard blev enstemmigt valgt som formand. 
Anne Marie Klysner Møller og Pia Rasmussen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer i 1 år. 
Bettina Beck og Elizabeth Pöckel blev genvalgt for 2 år.  Marianne Beske blev valgt som 1. suppleant for 1 år og Morten Steffensen blev valgt som 2. suppleant for 1 år. 

Pkt.9. Eventuelt

Det blev diskuteret, om der var nogle krav til, at medlemmer i bestyrelsen ikke måtte have relateret arbejde, fx en kommerciel forretning der havde noget med præmature børn at gøre. Der var enighed om, at vi skal passe meget på med ikke at blande foreningens og kommercielle interesser sammen. Derfor vil foreningen være så åben som muligt mht. evt. samarbejde og bestræbe sig på ikke at fremhæve en virksomhed frem for en anden. Derfor indeholder fx udkast til sponsoraftale et krav om, at der skal være min. 5 virksomheder, der sidestilles. 

Mulighed for at deltage i Babymessen blev diskuteret. Det er en vigtig måde at få eksponering på, men der er desværre ikke midler eller ressourcer til det i 2006, da der er flere tiltag med højere prioritet. 

Aktivering af frivillige blev ligeledes diskuteret, set i lyset af manglende ressourcer. Vi skal være bedre til at følge op på medlemmers interessere i at bidrage. 

Donationer blev diskuteret igen under dette punkt. Muligheden for at lave en hvervningskonkurrence blev også diskuteret. Bestyrelsen vil arbejde på mulighederne.


 

Roskilde d. 11. marts 2006.