Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2010

 

 
 

Generalforsamling
i Dansk Præmatur Forening 

Tid og sted:
Lørdag den 6. marts kl. 11.00 – 15.30 i Mølholm Sognehus, Vejle
 

 

1. Valg af dirigent og referent


Susanne Elefsen blev valgt som dirigent, og Jette Lambertsen blev valgt som referent. 


2. Godkendelse af forretningsorden til generalforsamlingen

 

Der er indkaldt rettidig til generalforsamlingen, og alle kunne godkende forretningsordenen.

 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2010

 

Årsberetning
I august blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling efter 5 medlemmer fra den tidligere bestyrelse valgte at trække sig. På den ekstraordinære generalforsamling blev der valgt ny formand, næstformand, kasserer og sekretær, og det blev vedtaget, at udvide antallet af suppleanter fra 2 til 3.

Medlemstallet er stabilt og let stigende, i øjeblikket er der 920 medlemmer. Der er en tendens til, at mange af de nye medlemmer har børn omkring skolealderen, og der er flere fagpersoner blandt medlemmerne.

Der ydes i øjeblikket støtte og rådgivning svarende til ca. 15-20 timer om ugen, det er både pr. mail og telefon. Fagpanelet er meget populært, og bestemte emnerådgivere bruges flittig. Online støttegruppen er også aktiv.

Der er høj trafik på website, som har en høj position på søgemaskiner. Som noget ret nyt, er der kommet et dankort betalingsmodul, dvs. medlemmer kan betale ved indmeldelse.

Livsbladet udkommer nu 3 gange om året. Pjecerne revideres løbende, der er stor efterspørgsel efter pjecer.

Lokalgrupperne er fordelt i Roskilde, Amager, Næstved, Sorø, Århus, Sydjylland og Fyn. Der har i løbet af året været holdt flere møder og foredrag. Foredragene handler typisk om senfølger, skolebørn, sanseintegration og forældrereaktioner.

I foråret kørte en skolekampagne, der blev sendt pjecer rundt til landets skoler.

Den 17. november var international præmaturdag. I den forbindelse blev der sendt plakater og pjecer rundt til landets biblioteker og neonatalafdelinger. Og der blev sendt pressemeddelelser rundt til landets aviser og ugeaviser, desværre uden det store resultat, højst sandsynlig pga., at der samme dag var kommunalvalg.

Der er i løbet af året arbejdet med vision, mission, værdier, logo og design, dette arbejdes der videre på i 2010 sammen med et nyt design og koncept af Livsbladet. Pjecerne skal revideres, og der forventes senere på året at komme en pjece på fremmedsprog.
Indholdet på website ønskes udvidet, der arbejdes på elektroniske nyhedsbreve, og på at udbygge intranettet.

2010 er jubilæumsår for DPF, den 6. maj fylder foreningen 10 år, der vil være arrangementer i lokalgrupperne i løbet af året.

I april afholder Pindstrup Centret et familiekursus for præmature og familier. Det er desværre lidt dyrt, og ikke alle kommuner yder tilskud.

Der er lidt udskiftning i lokalgrupperne, i Aalborg kommer der ny kontaktperson, Bettina Nielsen. I Århus mangler der pt. en kontaktperson. På Sydsjælland vender Tina Jørgensen tilbage. I Sydjylland, Roskilde og på Fyn fortsætter kontaktpersonerne. Grupperne på Fyn og i Roskilde har størst mødeaktivitet, de mødes ca. hver 2. måned.

Medlemsstøtte, her ønsker DPF at udvide telefontiden i 2010. Fagpanel og emnerådgivning vil fortsætte som hidtil.

Formandens beretning blev godkendt.
 

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab


Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens regnskab for 2009. 

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

 

PD fremlagde foreningens budget for 2010.03.21.

Budgettet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

7. Fastsættelse af kontingent

 

Bestyrelsen har foreslået uændret kontingentsats på 200,00 kr. for alm. medlemmer og 500,00 kr. for institutionsmedlemmer.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
 

8. Valg i henhold til vedtægterne

 

Elizabeth Pöckel, Susanne Elefsen og Winnie Motzfeldt Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen. Jette Lambertsen blev valgt til bestyrelsen.

Bettina Nielsen, Mette Elmegaard Kristiansen og Britt Andersen blev valgt som suppleanter.
 

9. Valg i henhold til vedtægterne

 

Foreningen opfordres til at lave en pjece til ergo- og fysioterapeuter.

Et medlem opfordrer til, at foreningen laver en liste over 10 ”gode råd” til nybagte præmaturforældre.
 

 

Jette Lambertsen