Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2011

Generalforsamling
i Dansk Præmatur Forening 

Tid og sted:
Søndag den 27. marts kl. 11.00 – 15.30 i Sct. Jørgens Gaard, Kolding
 

1. Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt som dirigent, og Lone M. Rasmussen blev valgt som referent.
 

2. Godkendelse af forretningsorden til generalforsamlingen
 

Der er indkaldt rettidig til generalforsamlingen, dog var datoen for generalforsamlingen ikke i december måneds udgave af Livsbladet, men alle kunne godkende forretningsordenen.
 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2011 
 

Årsberetning
Medlemmer
Medlemstallet er let stigende – vi har nu 920 betalende medlemmer.
Mange nye medlemmer har ældre børn end tidligere, og der er flere fagpersoner end tidligere.
Mange spørger til muligheden af at abonnere på Livsbladet.

Medlemsstøtte og rådgivning
Besvarelse af telefoniske henvendelser og henvendelser via e-mail kræver ca. 25 timer om ugen. Pt deles denne opgave af Elizabeth Pöckel og Jette Lambertsen.
Der er mange henvendelser om skoleproblematikker, og der er flere henvendelser fra fagpersoner end tidligere.

5 indsatsområder fra sidste års handlingsplan
Vi har arbejdet med følgende 5 indsatsområder fra sidste års handlingsplan:

1. Organisationsidentitet
Vi har fået nyt logo og nyt design til hjemmesiden og Livsbladet.

2. Informationsformidling og PR
I november måned var vi til strategiseminar, hvor vores eksterne konsulent, Steen Andersen gav os gode råd og vejledning.
I den forbindelse blev vores mission, vores vision og vores værdier klarlagt:

Mission:
Sikre, at for tidligt fødte børn får et godt liv
Vision:
Vi vil være den mest saglige og uafhængige støtteorganisation i Danmark for familier og pårørende til for tidligt fødte børn samt til fagfolk, der er i berøring med for tidligt fødte børn.
Værdier:
Rummelig (vi møder familien til for tidligt fødte, hvor de er)
Saglig                 (vi støtter og formidler viden uden at problematisere)
Troværdig
Fremadrettet

Informationsformidling
Website
Vi har meget høj trafik på vores website og ligger højt placeret på søgemaskinerne.
Mange af henvendelserne på e-mail og telefon er baseret på besøg på hjemmesiden.
Vi har stor fokus på nyheder og kalender.

Publikationer
Livsbladet
Livsbladet har fået ny redaktion, nyt design og nyt format.
Vi fokuserer på at få flere positive billeder i bladet og på at få flere artikler fra fagpersoner.
Oplaget er større (3000) og der er flere sider end tidligere.
Skolenummeret er blevet genoptrykt
Modtagere af bladet er medlemmer, fagfolk og udvalgte politikere.
 
Pjecer
Vi har redigeret følgende pjecer, og forsynet dem med nyt logo og design:
Præsentations folder
Dagplejere og institutioner
Pårørende
Skole og SFO (2. oplag udsolgt)

PR
Som tidligere nævnt har vi arbejdet meget med foreningens strategi, og vi har besluttet, at vi altid vil være tilgængelige for journalister og have en positiv tilgang til sagen.

3. Medlemsstøtte
Tendensen er, at de medier, der anvendes mest i forbindelse med medlemsstøtte er e-mail, debatfora og online støttegruppe
Vores fagpanel bruges ikke så meget som tidligere, og inden for emnerådgivningen er der enkelte emner, der er populære. Vi oplever ligeledes, at studerende er mere selvhjulpne.

4. Aktiviteter
Lokalgrupper
Vi har nu lokalgrupper i Roskilde, Næstved, Fyn, Sydjylland, Vejle, Århus og Nordjylland, som arrangerer lokalgruppemøder, foredrag og familiearrangementer.
Foredrag
Nogle af emnerne for foredragene har været:
       Senfølger, skolebørn, for tidligt fødte på lang sigt
       Sanseintegration: sanseindtryk, sansemotorik
       Hjerneforskning
Øvrige arrangementer
I samarbejde med Pindstrup Centeret har vi afholdt et familiekursus.
Vi har afholdt forskellige familiearrangementer og har sendt kager med foreningens logo til alle neonatalafdelinger i forbindelse med vores 10 års jubilæum.
I forbindelse med International Præmatur Dag d. 17. november sendte vi mini-vikler til alle neonatalafdelinger.
Sidst, men ikke mindst har vi afholdt fotokonkurrence, som har givet os en masse gode billeder, som vi takker for.


5. Fundraising

I vores ansøgninger om midler har vi fokuseret på informationsformidling.
Vi har desuden modtaget en del § 18 midler til foredrag og materialer.
Foruden dette er vi i gang med projekt ”elektronisk nyhedsbrev”. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Handlingsplan 2011
Vi har i vores handlingsplan for 2011 valgt at fokusere på de samme emner som i 2010:

1. Informationsformidling og PR
I relation til publikationer, vil vi videreudvikle Livsbladet, revidere skolepjece og lovgivningspjece
Vi vil indgive projektansøgninger om en børnebog om skolebørn
Vi vil implementere det elektroniske nyhedsbrev på hjemmesiden, udvide indholdet på hjemmesiden og opbygge intranettet.
Vi har planer om skolekampagner og dagplejekampagner (infopakker).
2. Medlemsstøtte
Vi vil udvide telefontiden og besvarelse af e-mail.
Vi vil arbejde videre med at fastholde/finde kompetente fagpersoner til vores fagpanel
Vi vil fortsat yde støtte gennem vores emnerådgivning.
Vi vil fortsat yde støtte til studerende.
3. Aktiviteter
Vi planlægger et nyt familiekursus på Pindstrup Centeret til november
Vi vil søge at hjælpe lokalgrupperne til afholdelse af flere foredrag og arrangementer samt oprette flere lokalgrupper, f.eks. i København/Nordsjælland, Thy, Midtjylland
Vi laver et endnu ikke nærmere bestemt event i forbindelse med International Præmatur Dag til november.
4. Fundraising
Vi vil have større fokus på projektansøgninger og de store fonde samt søge de kommunale puljer for flere kampagner og materialer.
5. Organisationsidentitet

Vi vil videreudvikle vores mission, vision og værdier og fortsætte udviklingen af vores design.


4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens regnskab for 2010. 

Regnskabet blev godkendt.


5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens budget for 2011.

Budgettet blev godkendt med det forbehold, at der afsættes midler i budgettet til, at den til bestyrelsen tidligere udbetalte årlige godtgørelse kan genindføres.


6. Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår en ændring i vedtægterne, hvor antallet af suppleanter ændres fra
”3” til ”3-5”.

Forslaget blev vedtaget.


7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at ændre kontingentsatsen fra kr. 200 for almindelige medlemmer og kr. 500 for institutionsmedlemmer til kr. 225 kr. for almindelige medlemmer og kr.
500 for institutionsmedlemmer.

Forslaget blev vedtaget.


8. Valg i henhold til vedtægterne

Lone M. Rasmussen, Pia Daniel og Mette Ryhman Bak blev genvalgt til bestyrelsen.


Følgende suppleanter blev valgt for et år:
Bettina Nielsen
Tine Meyer Lange
Britt Andersen
Sanne Cordt
Pernille Jørgensen

Den nye bestyrelse, som vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen består således af følgende:
Elizabeth Pöckel
Susanne Elefsen
Pia Daniel
Lone M. Rasmussen
Jette Lambertsen
Winnie Motzfeldt Thomsen
Mette Ryhman Bak

Suppleanter
Bettina Legardt Nilesen
Tine Meyer Lange
Britt Andersen
Sanne Cordt
Pernille Jørgensen


9. Eventuelt 

Foreningen opfordres til at have mere fokus på donationer – også på hjemmesiden og i Livsbladet. Donationssedlerne bør opdateres. Foreningen opfordres ligeledes til at være ærlige omkring behovet for donationer ved arrangementer.

 

 

Lone M. Rasmussen