Bestyrelses-login
Giv en donation

Det for tidligt fødte barn 
i skole og SFO

<!--@ParagraphImageAltText-->

Når et barn fødes for tidligt, er nervesystem, hjerne og indre organer umodne. Denne umodenhed kan i skolen give mange af de for tidligt fødte børn vanskeligheder, hvis der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på eventuelle senfølger af en for tidlig fødsel.

Har et for tidligt fødte barn problemer i skolen, drejer det sig typisk om vanskeligheder med motorik, sanseintegration (SI) perception og kognition, herunder koncentration, opmærksomhed, hukommelse, adfærdskontrol og ræsonnement.

Disse børn kan opfattes som problematisk at undervise, hvilket skal ses i lyset af, at de slås med nogle funktionsnedsættelser pga. tidlige forstyrrelser i udviklingen af det umodne nervesystem og hermed også af hjernen.

I praksis er det nødvendigt at de for tidligt fødte børn får den fornødne hjælp og støtte. 

Sanseintegrationsproblemer

Et barn, der har problemer med sanseintegration overstimuleres meget nemt, og det kan ikke skelne indtrykkene fra hinanden. Det betyder, at alle sanseindtryk optages i barnets nervesystem med lige stor vægt, og det kan således ikke sortere baggrundsstøj fra og koncentrere sig om det væsentlige.

Som lærer kan man ikke altid forvente en umiddelbar reaktion på overstimulering og for høje krav til barnet ofte sker det i hjemmets trygge rammer med frustrationer, gråd, aggressivitet, dårlig søvn og spisningsproblemer.

 Hvad kan man gøre?

Reducere overstimulation og stress via ro, rutine og forudsigelighed

Indhente viden
Barnets historie er nøglen til indsigt og forståelse. Indhente viden om barnet og om senfølger af for tidlig fødsel generelt.


Få barnet udredt

PPR er en naturlig samarbejdspartner med flere specialister. PAS (Pædagogisk Analyse System) er et forholdsvist nyt, men bredt dækkende og meget nøjagtigt redskab til udredning og efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan. Der findes PAS-konsulenter rundt omkring i landet (www.munkholm-kursuscenter.dk). Marte Meo-metoden er meget anvendelig til børn med samspilsproblemer. Mange sundhedsplejersker og pædagoger er uddannede Marte Meo-terapeuter (www.marte-meo.dk).


Sikre de rigtige rammer for evalueringer
Typisk tester skolepsykologer barnet i et lokale og en situation, som er ukendt for barnet – og for et for tidligt født barn dermed utryg - men det er meget givende for alle parter, hvis psykologen i stedet kommer ind i klassen og ud i frikvarteret og bruger god tid på iagttagelse. Herved vil barnets adfærd, reaktionsmønstre, vanskeligheder og styrker bedre kunne afdækkes.

 
Være opmærksom på barnets selvtillid
Nogle for tidligt fødte børn kan som følge af deres lave selvværd og manglende selvtillid være bange for ikke at kunne leve op til andres krav og forventninger. Fokusere på det, barnet mestrer, dets kvaliteter og evner.  Selvtilliden styrkes også ved at støtte barnet i at tilføre nye kompetencer med passende kravniveau. For store krav til barnet kan medføre stressreaktioner - som ofte udvises i hjemmet og om natten i de svære perioder. 
 

Sørge for få, faste voksne omkring barnet
Et for tidligt fødte barn har ofte stor brug for den tryghed og tillid, der kan skabes ved kontakt til få, faste voksne. 

Skabe faste rammer og rutiner
Et barn med grundlæggende utryghed og SI-problemer har et stort behov for faste rammer og rutiner. Det skal kende skemaet præcist, og det skal også gerne kende timernes konkrete indhold på forhånd. Ikke for mange afvigelser, nye tiltag og uforudsete hændelser. Børn med koncentrationsbesvær har brug for meget faste pædagogiske rammer. En fast plads i klassen gennem hele skoleåret giver tryghed.

 
Præcise arbejdsopgaver
Lektier burde formuleres grundigt og gerne skriftligt. Arbejdsopgaver kan opdeles i mindre stykker, og der kan indlægges pauser, som hjælper barnet til at genfinde opmærksomheden på og koncentrationen om opgaven. Gerne pauser, hvor barnet har mulighed for fysisk udfoldelse eller afslapning efter behov.


Begrænse indtryk
Der er er ofte et stort behov for ro, enkle fysiske rammer, små børnegrupper, behageligt lys, der ikke er for stærkt, samt et godt indeklima uden for mange anmassende lugte. En god øjenkontakt med barnet og ro i situationen kan sikre, at beskeder opfattes og forstås.


Samarbejde tværfagligt
Pædagogisk arbejde med barnet er vigtigt, men kan ikke stå alene. Et barn med mindre neurologiske dysfunktioner og hyperaktivitet vil ikke få tilstrækkelig gavn af undervisning eller sågar intensiviseret specialundervisning uden fysio- eller motorikterapeutisk træning. En indsats på det sansemotoriske område er vigtig, idet forbedret sanseintegration, motorisk udvikling og balance øger indlæringsevnen markant.


Samarbejde mellem lærer og SFO-pædagoger
Tværfaglige møder inkl. forældrene kan give et samlet billede af barnets historie, vanskeligheder og styrker, og det vil klarlægge barnets behov på alle fronter.

Skoledagen stiller i sig selv store krav til et for tidligt fødte barn. Der er ofte behov for at komme hjem til rolige, trygge rammer og absorbere dagens hændelser og indtryk. Derfor kan de første skoleår være for krævende for nogle af de sarte for tidligt født børn at gå i SFO.

Sikre et tæt skole-hjem samarbejde 
Typisk for et for tidligt fødte barn er at skoledagen kræver mange ressourcer at leve op til de krav, der stilles. Et tæt skole-hjem samarbejde kan afklare, hvornår og hvorfor barnet overstimuleres, og får stillet for store krav samt hvordan lektier kommunikeres og udføres bedst muligt - som er nøglen til at sikre en positiv udvikling.For mere information bestil vores pjece om barnet i skole og SFO i sektionen Foreningens publikationer.