Bestyrelses-login
Giv en donation


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register


Kan Autisme forekomme ved for tidligt fødte 01-04-2006 03:11
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hej Kan Autisme forekomme som følge af for tidlig fødsler ???? Jeg har selv forståelse for at det kan. Oppe på dp-kontoret siger de, at det ikke kan forekomme pga. af for tidlige fødsler. Er der nogen der ved om det er rigtigt? Og hvis der er referencer eller andet I kan henvise til, hører jeg også det gerne.. Zenia Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 01/04/2006 15:13:23
 
Re: Kan Autisme forekomme ved for tidligt fødte 01-04-2006 03:58
By annielanniel Reply
hej Zenia I dag er der bred enighed om, at autisme skyldes biologiske, først og fremmest arvelige, faktorer. Autisme kan have baggruund i forskellige hjernesygdomme. Det kan dreje sig om kromosomafvigelser, fosterinfektioner og biokemiske forstyrrelser i hjernen. I den senere forskning er der belæg for at skrinlægge den tidligere opfattelse af, at autisme har miljømæssige årsager. (Videnscenter for autisme) jeg er enig med ovenstående. Men der er da fortidligt fødte børn, som kan have en adfærd, der kan ligne autisme adfærd. Som f.eks. det, at der sker noget uventet eller at skulle indgå i sociale asammenhænge. Børn med autisme har behov for en særlig pædagogik, som bl.a er forudsigelighed samt struktur. Dette er en pædagogik som for tidligt fødte børn med senfølger ofte profiterer af. mvh anniel
 
Re: Kan Autisme forekomme ved for tidligt fødte 01-04-2006 08:24
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
citat: hej Zenia I den senere forskning er der belæg for at skrinlægge den tidligere opfattelse af, at autisme har miljømæssige årsager. (Videnscenter for autisme) jeg er enig med ovenstående. Men der er da fortidligt fødte børn, som kan have en adfærd, der kan ligne autisme adfærd. Som f.eks. det, at der sker noget uventet eller at skulle indgå i sociale asammenhænge. Børn med autisme har behov for en særlig pædagogik, som bl.a er forudsigelighed samt struktur. Dette er en pædagogik som for tidligt fødte børn med senfølger ofte profiterer af. mvh anniel Jeg skriver: Hej Anniel. Ud over de fysiologiske årsager som kromosomfejl, fosterinfektioner og biokemiske forstyrrelser i hjernen, skriver du at den senere forskning har belæg for at skrinlægge at autisme skulle være af miljømæssige årsager?? Hvordan skal dette forståes??? Vil det sige kort og godt at der ikke er belæg for at det skulle være af miljømæssige årsager?? For jeg forstår slet ikke konklussionen af det skrevne.. Jeg har rent faktisk arbejdet et sted, for handicappede. Og der var en dreng der var mongol og som følge af en lidt hårdhændet opvækst fik han autistiske træk, og efter et intensiv og flot arbejde via tillid, kærlighed og meget struktureret hver- dag, kom det til at gå ham godt.(ved ikke om han har diagnosen idag) Men du mener kun at det er af fysiologiske årsager og ikke de miljømæssige årsager ??? Kan der være nogen sammenhæng mellem bivirkninger af medicin, autisme og for tidligt fødte??? De bedste hilsner Zenia Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 01/04/2006 20:26:01
 
Re: Kan Autisme forekomme ved for tidligt fødte 01-04-2006 08:49
By annielanniel Reply
hej zenia at have autistiske træk, er ikke det samme som at have autisme! Den viden jeg henviser til, er ikke min viden, men en viden du kan hente på videns center for autisme! mvh anniel
 
Re: Kan Autisme forekomme ved for tidligt fødte 01-04-2006 09:21
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Ok. Hvori ligger foreskellen så?? Min interesse ligger i at ved fortidlig fødte snakkes om at barnet kan udvikle damp, hyperaktivitet og som jeg også forstod det, risiko for udvikling af autisme, men det kan sagtens være noget jeg har misforstået ??? Jeg forstår så heller ikke begrebet: autistiske træk og autisme, hvordan skelnes det fra hinanden !!!1 Undskyld men det er totalt molepyp sprog for mig, men jeg vil da gerne forstå det.. Sóm jeg har forstået det, har alle mennesker en snert af det hele, og når der er tale om Autisme (den redyrket) så er det fordi det overskygger de andre sider mennesket har.. Er det sådan at det skal forståes? Med Venlig Hilsen Zenia Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 01/04/2006 21:29:57
 
Re: Kan Autisme forekomme ved for tidligt fødte 01-04-2006 09:46
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Fandt ud af følgende fra Videncenter som du henviste til: Om autisme Autisme er en kompliceret diagnose, som det endnu ikke har været muligt at afgrænse 100 %. Det er let at se, at børn med autisme adskiller sig fra almindelige børn; men det er ofte vanskeligt at skelne autisme fra andre udviklingsforstyrrelser. På trods af klare biologiske og genetiske komponenter, stilles diagnosen fortsat ud fra observation af adfærd – eller snarere fravær af adfærd (afvigende eller manglende kommunikation, socialt samspil samt forestillingsevne) Da autisme er en udviklingsforstyrrelse, vil symptombilledet skifte i takt med barnets alder og udvikling, og da autisme endvidere ofte optræder sammen med andre udviklingsproblematikker, bør en diagnose altid følges af en løbende tværfaglig vurdering af barnets særlige udvikling og behov. Det er den løbende vurdering – ikke diagnosen – som bør danne fundamentet for en pædagogisk indsats. Det er naturligt, at diagnoserne inden for autisme­spektret revideres løbende, samt at vor nuværende diagnostik betragtes som et midlertidigt ståsted på vejen frem mod større forståelse af social og kommunikativ udvikling. Løbende revisioner af diagnoserne kan dog medføre en forvirring som ind imellem gør det svært at vide hvilken gruppe der menes, når der tales om autisme. En afklaring af autismebegrebet kan derfor være nødvendig. Autismediagnosen blev første gang præsenteret i 1943 da Leo Kanner udsendte en beskrivelse af 11 børn, som han havde mødt i sin klinik i Boston. Kanners observationer vakte stor opmærksomhed, og de var i en årrække det væsentligste afgrænsningskriterium for tilstanden ”tidlig infantil autisme”. Kanner var klar i sin beskrivelse af de børn han arbejdede med, men uklar hvad angik egentlige afgrænsningskriterier for diagnosen Autisme. Den gruppe Leo Kanner beskrev har haft talrige betegnelser gennem tiden – og hver enkelt betegnelse dækker over en særlig opfattelse af årsagerne til autisme (autistisk forstyrrelse, tidlig infantil autisme, autistisk psykopati, barndomspsykose, kerneautisme, klassisk autisme etc.) Selv om Leo Kanner mente, at autisme lod sig adskille klart fra andre psykiatriske problematikker, er det aldrig lykkedes at nå frem til en sikker afgrænsning af gruppen. Der er dog enighed om at ”Kanner autisme” er en relativt sjældent forekommende problematik, som ses hos 4 -6 børn ud af 10.000. I dag er Kanner gruppen dækket af kategorien Infantil Autisme i WHO’s diagnose­system ICD 10. Af nedenstående graf (fig. 1)ses hvorledes gruppen trods usikre afgrænsningskriterier har holdt sig stort set uændret gennem årene. I de efterfølgende år blev der gjort flere forsøg på at afgrænse autismegruppen, men der skulle gå mere end 25 år før Wing og Gould i 1979 lagde grunden til den nuværende udvidelse af autismebegrebet. Wing og Gould undersøgte alle børn under 15 år med psykiske eller indlæringsmæssige problemer i London forstaden Camberwell. Børnenes funktion blev vurderet specifikt inden for områderne: socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. Disse tre områder benævnes i dag ofte som Wings triade, og det er dem som danner kernen i alle problematikker inden for autismespektret. Triaden førte til en mere logisk – men tillige bredere afgrænsning af autismeområdet. Wing og Gould fandt i deres undersøgelse, en gruppe børn, som havde så mange træk til fælles med Kannergruppen at de psykologisk og pædagogisk syntes at repræsentere den samme problematik. Wing og Gould konkluderede at man med triaden som udgangspunkt måtte udvide autismespektret til at omfatte fem gange så mange børn som hidtil antaget (se fig 1) I perioden fra 1979 til 1992 bølgede diskussionen vedrørende en udvidelse og afgrænsning af autismespektret. Frem til 1989 var der stor usikkerhed om hvorvidt Aspergers syndrom skulle medtages i det nye diagnosticeringssystem ICD 10, som var under udarbejdelse. Diskussionerne endte med en udvidelse af Autismespektret, og da ICD 10 blev udsendt i 1992 indgik Aspergers syndrom som en selvstændig diagnose under kategorien F 84, Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser. Danmark tilsluttede sig det internationale diagnosticeringssystem ICD 10 pr. 1. januar 1994, og den stigning inden for autismeområdet, vi i dag ser, er primært en konsekvens af, at kendskabet til ICD 10 nu er så indarbejdet i det primære sundhedssystem, at autisme almindeligvis bliver identificeret på et tidligt tidspunkt i barnets liv. Når vi i dag taler om autisme, taler vi således om en gruppe, der ud fra mange forskeres vurdering udgør mellem 0,6 og 0,9 % af befolkningen, hvor gruppen før 1994 kun udgjorde ca. 0,2 %. Der foreligger ingen nyere prævalensundersøgelser fra Danmark, og da diagnostikken varetages af såvel offentlige instanser (Børnepsykiatriske Afdelinger m.v.) som af private instanser (privatpraktiserende psykologer og psykiatere, Center for Autisme m.v.), vil en almindelig rundspørge ikke kunne give noget brugbart billede. Det klareste billede får vi derfor ved at følge forskning og statistik fra andre lande i den vestlige verden (Sverige, UK, USA, Japan m.v.). I Autismebladet nr. 1, 2002 omtalte Videnscentret den hidtil grundigste undersøgelse af udviklingen foretaget af Medical Research Council i England. Denne undersøgelse konkluderer, ud fra sammenligning af data fra en række lande, at autisme forekommer hos 0,6 % af befolkningen. Rapporten kan læses i sin fulde længde på http://www.mrc.ac.uk I samme nummer af Autismebladet omtales Amtsrådsforeningens rapport: ”udviklingstendenser i den vidtgående specialundervisning”. Af denne rapport fremgår det at der over en årrække har været en meget kraftig stigning inden for gruppen af børn med ”sociale, emotionelle og psykiske vanskeligheder” – idet denne gruppe i 2002 udgjorde 30 % af den vidtgående specialundervisning i Danmark imod 9 % i 1985. At der ikke her tales specifikt om autismegruppen skal ses i lyset af den ændrede diagnostik. Før ICD 10 (1994) var en del af autismegruppen kategoriseret inden for gruppen med socialt emotionelle vanskeligheder. Tallene fra skolesiden er væsentlige, da de tegner et billede af aldersgruppen fra 6 til 16 år, hvor ICD 10 diagnostikken har slået kraftigst igennem. Før ICD-10 Efter ICD-10 Figuren viser, hvordan udvidelsen af autismespektret medfører at det nu er under 1/3 af autismegruppen, som har mental retardering. Før ICD 10 kalkulerede man med at 75 % havde begge problematikker. Dette har stor betydning ved organiseringen af serviceydelser. I dag hvor ICD 10 har været i brug i mere end 10 år, peges der i stigende omfang på de mange problemer der ligger inden for afgrænsningen af de gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Problemerne tegner sig på flere fronter. Et af de væsentligste problemer ligger i at man med ICD 10 fastholdt ”æskesystemet” hvor man opererer med en række underkategorier (autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret m.v.). Problemet ved disse undergrupperinger er, at de er konstruktioner, som ikke underbygges tilstrækkeligt af den kliniske praksis. En anden problematik ligger i den store sammenfald der er mellem autisme og en række andre problematikker som f.eks. ADHD og OCD. Skal der drages en konklusion på udviklingen inden for autismeområdet, kunne det være, at de sociale kompetencer har fået en stigende betydning i vores del af verden. Autisme udgør derfor en stigende udfordring for skole og socialmyndigheder. I dag er autismespektret mindre end spektret af generelle indlæringsvanskeligheder, men autisme kan næppe undgå at overhale dette område antalsmæssigt. Da gennemsnitsalderen for udredning og diagnose samtidig falder drastisk år for år (i dag er den ca. 5 år), vil der være behov for nye tilbud til førskole-, skole-, ungdoms- og voksenalder. Autismeområdet har i dag et omfang som bevirker, at amter og kommuner bør opbygge et beredskab, i lighed med de beredskaber man har etableret på syns-, høre- og taleområdet m.v. Min konklussion: Forstår stadig ikke skelnet.. Og er der ingen erfaringer omkring autisme og for tidligt fødte. Meget af vores arbejde med vores fortidlig fødte søn, har netop været at skabe ro, reglmæssighed og ikke mindst balance, netop for at undgå DAMP, hyperaktivitet eller autisme. for som jeg har/havde forstået, kunne et fortidligt født barn, der nemt blev stresset,og som for tit kommer ud i de alarmerende marginaler der der skader deres kontakt til dem selv og omverden, enten udvikle sig den ene vej, eller den anden vej (Autisme eller hyperaktivitet) Med Venlig Hilsen Zenia Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 01/04/2006 21:59:06
 
Re: Kan Autisme forekomme ved for tidligt fødte 02-04-2006 05:19