Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2002

 

 

 

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening.


Dato: 16. marts 2002 


Sted: Sankt Annagade Skole, Århus. 


Til stede: 26 personer


Jonna Jepsen bød velkommen.


 

pkt. 1.  Palle Aarøe blev valgt som dirigent.
Anne Marie Møller blev valgt som referent.
Som stemmetællere valgtes Helle Gram og Pernille Østergaard.
pkt. 2. Dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen blev godkendt. 
pkt. 3. Jonna Jepsen aflagde bestyrelsens årsberetning.
Repræsentanter for div. udvalg fremlagde deres beretninger.
Årsberetningen blev godkendt.
pkt. 4. Helle Solhof fremlagde regnskab og forslag til økonomisk handlingsplan for år 2002.
Regnskabet blev godkendt.
pkt. 5. Der var ikke indkommet ændringsforslag til vedtægter, udover dem bestyrelsen selv havde. 

Ændringsforslag af  § 1 blev vedtaget.

Ændringsforslag af  § 4 blev vedtaget.

Ændringsforslag af  § 5 blev vedtaget.

Ændringsforslag af  § 8 pkt. 7 blev foreslået ændret til: Fastsættelse af kontingent for: A: familiemedlemskab B: Støttemedlemskab C: Institutionsmedlemsskab.
Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag af § 10 blev vedtaget.

Ændringsforslag af § 13 blev vedtaget.

Ændringsforslag vedhæftet. 

pkt. 6. Familiemedlemsskab blev foreslået fastsat til kr. 250,-
Støttemedlemsskab blev foreslået fastsat til kr. 150,-
Institutionsmedlemsskab blev foreslået fastsat til kr. 500,-

Forslagene blev diskuteret og ved afstemning blev det vedtaget at familiemedlemsskab og institutionsmedlemsskab skal have samme kontingentsats kr. 300,- Kontingent for støttemedlemsskab blev ved afstemning fastsat til kr. 200,- 

pkt. 7. Budget for år 2002 blev fremlagt og taget til efterretning. 
pkt. 8. Jonna fremlagde handlingplan for år 2002. 
pkt. 9. Der blev foretaget valg i henhold til vedtægter:
Jonna Jepsen  blev genvalgt som  formand for 2 år.
Anne Marie Møller  blev genvalgt som sekretær for 2 år.
Hanne Sigaard blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Birgit Munksø blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Marianne Juhl Nielsen blev valgt som  suppleant for 1 år.
Irene Bøggild blev valgt som  suppleant for 1 år.
Peter Ejlersen blev valgt som intern revisor for 2 år.
Pkt.10. Der blev stillet forslag om at Livsbladet skulle ligge på alle neonatalafdelinger, så forældre havde mulighed for at læse i det. Dette vil bestyrelsen tage med i deres overvejelser.

Det blev foreslået, at DPF åbner for muligheden af at indrykke annoncer i Livsbladet og på hjemmesiden. Jonna Jepsen forklarede de etiske overvejelser, bestyrelsen har gjort sig i denne forbindelse. Palle Aarøe gjorde opmærksom på, at et sådan forslag skal fremsættes inden GF. Jonna Jepsen inviterede til at komme med forslag til næste års GF. 

            Refereret 16. marts 2002

            Anne Marie Møller.


Klik på nedenstående links for at læse:

 

Bestyrelsens beretning

 

Udvalgenes beretninger

 

Handlingsplan for 2002

 

Referat fra Bo Mølhoms indlæg