Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferater 2003

 

 

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening


Dato:  15. marts 2003


Sted:  Middelfart Kursuscenter


Til stede: Helle Gram, Sonny Davidsen, Ulla Davidsen, Pia Rasmussen, Majbrit Bennedsen, Hanne Lou, Annette Christiansen, Pernille Østergaard, Trine Boardman, Bettina Beck, Lone Rasmussen, Helle Bundgaard, Morten Steffensen, Lene Thorsager, Jonna Jepsen, Helle Solhof, Irene Bøggild, Anders Terp, Hanne Sigaard. 
 

Jonna  Jepsen bød velkommen.


 

pkt. 1.  Anders Terp blev valgt som dirigent.
Hanne Sigaard blev valgt som referent.
Annette Christiansen, Pernille Østergaard og Helle Gram blev valgt som stemmetællere.
pkt. 2. Forretningsordenen blev godkendt.
pkt. 3. Jonna Jepsen fremlagde bestyrelsens årsberetning. Årsberetningen blev godkendt.
Beretninger fra hhv. bladudvalg, PR-udvalg, hjemmeside og politisk udvalg blev fremlagt.
pkt. 4. Helle Solhof fremlagde årsregnskabet. 
Kommentar: Ved udarbejdelse af regnskab for 2003 ser bestyrelsen sammen med revisionsfirmaet på en anden opdeling af driftsudgifter, så foreningens aktiviteter fremstår som et selvstændigt punkt. 
Årsregnskabet blev godkendt. 
pkt. 5. Helle Solhof fremlagde budgettet for 2003. 
Hjemmesiden blev foreslået tilgodeset med lidt flere midler til fx udvikling. 
Budgettet blev godkendt. 
pkt. 6. Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen: 

Ændring § 2, stk. 2: 
Når medlemmer såvel som bestyrelsesmedlemmer udtaler sig om subjektive, personlige holdninger/erfaringer, skal det understreges, at udtalelsen ikke nødvendigvis er udtryk for foreningens holdning. 
Ændres til: 
Når medlemmer såvel som bestyrelsesmedlemmer udtaler sig om subjektive, personlige holdninger/erfaringer og om overordnede, generelle forhold for præmature børn og deres familier, er de private personer og repræsenterer i den sammenhæng ikke foreningen, hvilket i en sådan situation skal gøres klart for tilhørerne. 
Ændringen blev vedtaget.


Tilføjelse til § 3:
Familie- og institutionsmedlemmer har adgang til samtlige aktiviteter i foreningen. Støttemedlemmer modtager foreningsbladet og har adgang til åbne foredrag samt foreningens generalforsamlinger. 
Adgang til website, fagpanel og emnerådgivning er åben for alle, også ikke-medlemmer.
Tilføjelse vedtaget med flg. tilføjelse af ordlyd: Dog kan enkelte områder forbeholdes medlemmerne. 


Ændring § 5: 
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af en intern revisor, som er valgt af generalforsamlingen. 
Ændres til:
Regnskabet revideres og kontrolleres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Ændringen blev vedtaget. 


Ændring § 7:
Den ordinære generalforsamling afholdes efter indkaldelse i medlemsbladets februarnummer.
Ændres til:
Den ordinære generalforsamling afholdes efter indkaldelse senest medio februar.
Ændringen blev vedtaget.


Sletning § 10: 
Den interne revisor, der ikke kan være medlem af bestyrelsen, vælges for to år ad gangen af generalforsamlingen. 
Det blev vedtaget at slette denne sætning.


Tilføjelse til § 11:
Aktive deltagere i foreningsarbejdet, bl.a. i støttekorps, lokalgrupper og i emnerådgivningen, skal være ordinære medlemmer af foreningen, dvs. familie- eller institutionsmedlemmer.
Tilføjelsen blev vedtaget.

pkt. 7. Bestyrelsen foreslog, at de nuværende kontingentsatser blev bibeholdt. Dette blev vedtaget. 
pkt. 8. Jonna Jepsen fremlagde handlingsplaner for 2003.
pkt. 9. Dorthe Pedersen blev valgt til kasserer. Helle Solhof modtog valg på Dorthe Pedersens vegne. 
Lene Thorsager modtog genvalg som bestyrelsesmedlem. Sonny Davidsen modtog valg som bestyrelsesmedlem for to år.
Irene Bøggild modtog genvalg som 1. suppleant for et år. Anne Marie Møller blev valgt som 2. suppleant for et år. Morten Steffensen modtog valg på Anne Marie Møllers vegne.
Ekstraordinært: 
Valg af formand: Majbrit Hedegaard Bennedsen modtog valg som formand for et år. 
Pia Rasmussen modtog valg som bestyrelsesmedlem for et år.
Pkt.10. Lene Thorsager takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt stykke arbejde i foreningen. Alle har bidraget med gode kræfter til foreningens udvikling siden dens start i maj 2000.

Helle Solhof takkede af.

Jonna Jepsen takkede af med et tilbageblik på foreningen gennem sit virke som formand i tre år. 

Referent: Hanne Sigaard

Middelfart d. 15. marts 2003.

 

 


 

 

EXTRAORDINÆRE  GENERAL FORSAMLING

Referat af ekstraordinær generalforsamling i 
Dansk Præmatur Forening, lørdag d. 20. september 2003.
 

Formanden bød velkommen og bestyrelsen præsenterede sig.
 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Morten Steffensen blev valgt til dirigent. Hanne Sigaard blev valgt til referent. Grete Agerbak og Malene Ratajczak blev valgt til stemmetællere.

Morten Steffensen konstaterede, at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er sket i henhold til vedtægterne.


Morten Steffensen gennemgik forretningsordenen for afholdelse af  generalforsamling.

Formanden, Majbrit Bennedsen, redegjorde for foreningens problemer med at finde en kandidat til kassererposten og glædede sig over, at det er lykkedes at finde Grete Agerbak, som er villig til at stille op til den ledige post.
 

Ad pkt. 2. Valg af ny kasserer i henhold til vedtægterne

Grete Agerbak blev enstemmigt valgt til kasserer.
 

Ad pkt. 3. Eventuelt og afslutning

Intet
 

Vejle d. 20.09.2003

Referent: Hanne Sigaard

 


Klik på nedenstående links for at læse:

 

Bestyrelsens beretning

 

Beretninger fra udvalgene

 

Handlingsplan for 2003