Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2004

 

 

 

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening


Dato:  27. marts 2004


Sted:  Roskilde


Til stede: Majbrit Hedegaard Bennedsen, Lene Thorsager, Grete Agerbak, Pia Rasmussen, Irene Bøggild, Anne Marie Møller, Hanne Sigaard, Jonna Jepsen, Morten Steffensen, Steen Andersen, Helle Bundgaard, Bettina Beck, Helle Gram, Marianne Beske, Mette Kisku
 

Formand Majbrit Hedegaard Bennedsen bød velkommen og redegjorde for dagens program.

  

pkt. 1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Steen Andersen blev valgt til dirigent. Hanne Sigaard blev valgt til referent. Helle Gram og Marianne Beske blev valgt til stemmetællere.
pkt. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
Steen Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at den udsendte dagsorden opfyldte vedtægternes bestemmelser. 
Pkt. 7 og pkt. 9 i forretningsordenen blev fraveget.
pkt. 3. Bestyrelsens årsberetning samt beretning fra udvalgene
Majbrit Hedegaard Bennedsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Beretningen blev godkendt med følgende bemærkninger: Morten Steffensen ville gerne, at arbejdet i lokalgrupperne blev intensiveret. Efterfølgende snak om, hvordan dette kan lade sig gøre. Det kræver ildsjæle, men selv om de er der, så er det alligevel svært at fastholde medlemmerne i lokalgrupperne. Lokalgruppen i Århus er velfungerende, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der her er blevet arrangeret forskellige foredrag, som har kunnet tiltrække folk. Bettina Beck foreslog, at man bruger Net-avis samt lokalaviserne til både at reklamere for og fortælle om forskellige arrangementer.

Morten Steffensen aflagde beretning om foreningens hjemmeside. 
Jonna Jepsen aflagde beretning om arbejdet i det politiske udvalg.
Hanne Sigaard aflagde beretning om PR-udvalgets arbejde. Morten Steffensen foreslog, at der, når der udarbejdes en ny pjece, gøres opmærksom på det i relevante fagblade. Irene Bøggild foreslog, at der kobles en artikel/en historie på, når der udgives nye pjecer.
Anders Terp fra bladudvalget var forhindret i at deltage. 
pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
Lene Thorsager gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt.
pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
Grete Agerbak gennemgik budgettet for 2004. Steen Andersen bemærkede, at det afsatte beløb, 35.000,- kr. til Webhotel og drift af hjemmeside, er sat for lavt. Morten Steffensen foreslog, at budgettet gøres mere gennemskueligt ved at medregne de poster, som man ved, der er bevilget. Budgettet blev vedtaget.
pkt. 6. Behandling af indkomne forslag
Majbrit Hedegaard Bennedsen fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.


Ændring § 3: 
Som medlem af foreningen optages familiemedlemmer, støttemedlemmer og institutionsmedlemmer. Indmeldelse kan ske til foreningen. Udmeldelse kan ske til enhver tid, men der gives ingen kontingentrefusion ved udmeldelse. 
Familie- og institutionsmedlemmer har adgang til samtlige aktiviteter i foreningen. Støttemedlemmer modtager foreningsbladet og har adgang til åbne foredrag samt foreningens generalforsamlinger. 
Adgang til website, fagpanel og emnerådgivning er åben for alle, også ikke-medlemmer. Dog kan enkelte områder forbeholdes medlemmerne.
Ændres til:
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, familier, institutioner og virksomheder, herunder fonde og lignende. En familie eller en virksomhed/fond betragtes som ét medlem. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller til en af bestyrelsen anvist adresse, fx sekretariatet, der bekræfter medlemskabet. Udmeldelse kan ske til enhver tid, men der gives ingen kontingentrefusion ved udmeldelse.
Alle medlemmer modtager foreningsbladet og har adgang til generalforsamlingen og foreningens aktiviteter.


Ændring § 5:
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, som er valgt på generalforsamlingen. Regnskabet revideres og kontrolleres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
Ændres til:
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet føres på en forsvarlig måde. Regnskabet revideres og kontrolleres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Ny § 5a Lokale afdelinger:
Bestyrelsen i Dansk Præmatur Forening kan oprette lokale afdelinger/regioner. Til hver lokal afdeling/region skal der nedsættes en bestyrelse, som arbejder under de samme vedtægter som landsforeningen. En lokal afdeling skal have mindst 15 medlemmer.


Ændring § 9:
Familie- og institutionsmedlemmer, der ikke er i restance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
Familiemedlemmer har to stemmer per familie, institutionsmedlemmer har to stemmer per institution. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ét medlem ønsker det. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er beslutninger om at ophæve foreningen (se § 14).
Ændres til:
Alle medlemmer, der ikke er i restance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen og har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 3 tilstedeværende medlemmer ønsker skriftlig afstemning.
Afstemninger, bortset fra forslag om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, afgøres med relativt flertal (dvs. flest af de afgivne stemmer). Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Afstemninger ved personvalg afgøres med absolut flertal (dvs. mere end halvdelen af de afgivne stemmer), eventuelt i flere afstemningsrunder. Ved stemmelighed mellem de kandidater, der har fået flest stemmer, foretages lodtrækning.
Forslag om vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for at blive vedtaget.


Ny § 11a Protektor
Dansk Præmatur Forenings bestyrelse kan aftale med en protektor at optræde som officiel repræsentant med tilhørsforhold til foreningen.


Ny § 11b Præsidium
Dansk Præmatur Forenings bestyrelse kan sammensætte et præsidium på indtil 8 medlemmer bestående af almen kendte og respekterede personer. Præsidiemedlemmerne, herunder en formand, udpeges for 2 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg. Præsidiet er et repræsentativt, rådgivende forum, hvis opgaver skal godkendes af bestyrelsen.


Ny § 11c Medarbejdere
Bestyrelsen godkender ansættelse og afskedigelse af medarbejdere efter indstilling fra formanden.

Alle ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget. 

pkt. 7. Fastlæggelse af kontingent for familie-, støtte- og institutionsmedlemmer
Majbrit Hedegaard Bennedsen fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af kontingentsatser. Det blev vedtaget, at almindelige medlemmer fremover betaler 200,- kr. og institutionsmedlemmer 500,- kr. Institutionsmedlemmer modtager fremover fem blade mod ét på nuværende tidspunkt.
pkt. 8. Fremlæggelse af handleplaner
Majbrit Hedegaard Bennedsen fremlagde bestyrelsens tanker omkring handleplan for 2004. Der foreligger ikke en handleplan på tryk, da bestyrelsen på nuværende tidspunkt er i gang med et samarbejde med Steen Andersen fra firmaet "LedsagerGruppen" omkring udvikling af foreningen. Arbejdet skulle gerne resultere i, at der til Landsmødet i september 2004 foreligger en plan, indeholdende visioner og strategier for det fremtidige arbejde. 
pkt. 9. Valg i henhold til vedtægterne
Majbrit Hedegaard Bennedsen blev genvalgt som formand for to år. Hanne Sigaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år. Pia Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år. Irene Bøggild blev valgt til bestyrelsesmedlem for et år. Anne Marie Møller blev valgt som 1. suppleant for et år. Susanne Theil blev valgt som 2. suppleant for et år. 
Pkt.10. Evt.
Marianne Beske, der er ansat inden for forsvaret, tilbød at undersøge, om bestyrelsesmøderne fremover kan afholdes på kasernen i Fredericia. 

Roskilde d. 27. marts 2004.

Referent: Hanne Sigaard


Klik på nedenstående links for at læse:

 

Bestyrelsensberetning

 

Beretninger fra udvalgene