Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2005

 

 

 

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening


Tid og sted: 12.03.04. Kl. 11.00 – 14.00. Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup


Til stede: Majbrit Hedegaard Bennedsen, Irene Bøggild, Hanne Sigaard, Lene Thorsager, Pia Rasmussen, Steen Andersen, Susan Pedersen, Bettina Beck, Elizabeth Pöckel, Vibeke Andersen, Niels Andersen, Morten Steffensen, Helle Bundgaard


Formand Majbrit Hedegaard Bennedsen bød velkommen.


 

pkt. 1.  Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Steen Andersen blev valgt til dirigent. Pia Rasmussen blev valgt til referent. Helle Bundgaard og Elizabeth Pöckel blev valgt som stemmetællere.

 

pkt. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Forretningsordenen blev godkendt.

 

pkt. 3. Bestyrelsens årsberetning og en kort beretning fra udvalgene

Majbrit Bennedsen fremlagde bestyrelsens årsberetning. Materiale udleveret.

Der var følgende spørgsmål til formandens beretning: 

Morten Steffensen spurgte til, hvorledes foreningens 5-års fødselsdag den 6. maj 2005 vil blive markeret, samt hvor man kan evt. kan læse mere om arrangementet. Der vil være et indlæg i det næste Livsblad, og en jubilæumsfolder vil blive sendt til diverse fagblade og lokalaviser. 

Elizabeth Pöckel spurgte til, hvad foreningens PR-arbejde omfatter. Majbrit Bennedsen redegjorde kort for foreningens PR-arbejde og bemærkede i den forbindelse, at det er et område, som bestyrelsen vil arbejde meget mere med i den kommende tid.


Webmaster Morten Steffensen fremlagde beretning for hjemmesideudvalget. Materiale udleveret. Helle Bundgaard gjorde opmærksom på, at der skal søges penge til CMS-system. 


Hanne Sigaard fremlagde beretning for PR-udvalget. Pjece til Socialforvaltningen bliver genoptrykt. Pjece til læger og sundhedsplejersker er i layout. Der er søgt penge til en pjece til lærere. PR-udvalget bestod frem til 1. februar af Jonna Jepsen og HS, hvor PR-udvalget blev sat på standby, indtil bestyrelsen får fastlagt de nærmere retningslinjer for PR-strategien.

Susan Pedersen foreslog en pjece til daginstitutioner. Foreningen har allerede udgivet en sådan.


Elizabeth Pöckel spurgte til, hvorledes pjecen til socialforvaltningen er blevet modtaget. Hanne Sigaard oplyste om, at der har været diskussion om § 82, idet denne paragraf administreres forskelligt i de enkelte forvaltninger.


Morten Steffensen spurgte til babymessen. Han deltog selv på messen i Øksne-hallen i Kbh. sidste år og fandt det positivt. Morten Steffensen foreslår, at man deltager på flere messer, evt. nedsætter et udvalg, som arbejder med dette område. Messeudstyr: Elizabeth Pöckel oplyste, at hun i sit arbejde fremstiller sådant udstyr.


Bestyrelsens årsberetning blev godkendt. 

pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af regnskabet

Lene Thorsager gennemgik årsregnskabet. Steen Andersen gjorde opmærksom på, at der skal flere gaveindbetalinger til for at fastholde godkendelse iht. ligningsloven. Dette er vigtigt for at opnå humanitær rabat. Der har kun været 3 gaveindbetalinger. Det forventes, at dette antal vil stige, når der bliver gjort mere opmærksom på muligheden, fx via foreningens jubilæumsfolder, samt når foreningen får et betalingsmodul på hjemmesiden. Steen Andersen foreslog, at posten kontingent og gaver for fremtiden splittes op i regnskabet.


Lene Thorsager uddybede posten ”Konsulentbistand”, som bl.a. indeholder udgifter til foreningens ansøgning til ”Reklame for alvor”-kampagnen. Steen Andersen fortalte kort om foreningens ansøgning, hvor foreningen ikke kom i betragtning i 2004. Steen Andersen foreslog, at foreningen søger igen i 2005 – der er ansøgningsfrist i maj.


Steen Andersen spurgte til posten vedrørende § 115-midler fra Københavns Amt på kr. 3.000, som er blevet tilbagebetalt. Pengene blev udbetalt til transport til støttekorps i København, men det har ikke været muligt at afholde et arrangement, hvor pengene kunne bruges.


Regnskabet til godkendt. 

pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Lene Thorsager fremlagde budget for 2005. Steen Andersen efterlyste en sammenligning mellem budget og årsrapport.

Steen Andersen nævnte, at det er vigtigt, at driftsomkostninger bliver fordelt på aktiviteter/projekter, idet det ikke er nemt at opnå støtte til drift. Jo flere aktiviteter, desto større mulighed for at opnå støtte. Han redegjorde for forskellen på de forskellige økonomiske kilder, hvor nogle er bundet til et projekt, mens andre er frie midler. Det er normalt, at der anvendes 10-12% til administration af bundne midler. Morten Steffensen spurgte til, hvad niveauet af foreningens egenkapital bør være. Steen Andersen oplyste, at målet må være at have midler til ét års drift af foreningen, idet det er vigtigt med frihed for foreningen, så man ikke er afhængig af offentlige midler. 


Budgettet blev godkendt.

pkt. 6. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af vedtægter for foreningen.
Steen Andersen gjorde opmærksom på, at regnskab og vedtægtsændringer bør udsendes inden generalforsamlingen. Vedtægterne er blevet kortet ned. Materiale udleveret. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Lokale vedtægter for regioner/lokale afdelinger.

Planen er, at der etableres ca. 12 regioner, som knytter sig til områderne omkring sygehuse med neonatalafdeling. Der blev udtrykt bekymring om den geografiske spredning ift. at regionerne skal dække et stort geografisk område. Lene Thorsager præciserede, at der kan oprettes lokalafdelinger under regionerne. Elizabeth Pöckel nævnte, at der kræves mange frivillige til at drive regionerne. Bestyrelsen nævnte, at man er klar over, at vi ikke er nået så langt endnu, men at man håber, at der kan etableres et par regioner snart, og at der tilknyttes en kontaktperson til en region, som kan stå for at søge midler m.v. Elizabeth Pöckel spurgte endvidere, om bestyrelsesmedlemmer i en region skal bo i området, hvilket Steen Andersen bekræftede. 

Der var diverse spørgsmål til etableringen af regioner, som bl.a. Irene Bøggild besvarede. 

Morten Steffensen udtrykte ønske om, at det blev overvejet at yde tilskud til regioner. Det blev præciseret, at det er meningen at regionerne i videst mulige omfang selv søger midler. Disse midler vil tilhøre den enkelte region. 
Regionsvedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

pkt. 7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på kr. 200 for privatpersoner og kr. 500 for institutionsmedlemmer. Steen Andersen spurgte til erfaringer med nedsættelsen fra sidste år. Lene Thorsager oplyste, at der er kommet rigtig mange nye medlemmer til, men om det skyldes nedsættelsen vides ikke. Kontingentet blev vedtaget.

pkt. 8. Fremlæggelse af handleplaner

Hanne Sigaard fremlagde bestyrelsens handleplan for 2005. Materiale udleveret.
Morten Steffensen spurgte til, om frivillige skal være medlemmer, hvilket blev bekræftet.
Morten Steffensen efterlyste materialet fra landsmødet, hvilket vil blive lagt ud på hjemmesiden.

pkt. 9. Valg i henhold til vedtægterne

Bettina Beck blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år, og Susan Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Lene Thorsager og Irene Bøggild blev genvalgt for 2 år. Elizabeth Pöckel blev valgt som 1. suppleant for 1 år, og Grete Agerbak blev valgt som 2. suppleant for 1 år.

Pkt.10. Eventuelt

Morten Steffensen gjorde opmærksom på, at den under generalforsamlingen udleverede beretning for hjemmesiden forelå i udkast, idet der endnu ikke er læst korrektur.

Vibeke Andersen har talt med en journalist, som foreslog, at man sender en liste over de problemer, som foreningens medlemmer kæmper med, til socialministeren. Irene Bøggild nævnte, at vi har området i tankerne. Vi har dog ikke lige p.t. ressourcer til at påbegynde et sådan projekt.


Helle Bundgaard spurgte, om bestyrelsen har overvejet at lukke flere dele af hjemmesiden for ikke-medlemmer. Dette overvejes i bestyrelsen. Dette afhænger dels af mulighederne herfor, som bliver større, når foreningen får et CMS-system, og dels af, hvad formålet med hjemmesiden er, dvs. om vi ønsker, at det skal være et sted, hvor man kan tilegne sig megen viden. Faren ved at hjemmesiden er meget åben er, at vi taber medlemmer. Morten Steffensen foreslår, at man skaffer sig indsigt i, hvordan andre foreninger gør. Susan Pedersen spurgte om, hvilke områder det i så fald skulle være. Helle Bundgaard foreslog fx beretningerne, og der var forslag om at lukke debatforum og svar på spørgsmål til fagpanel. Elizabeth Pöckel nævnte en forening, hvor der er meget lukket, og hendes erfaring er, at man skal passe på med at lukke for meget. Irene Bøggild nævnte problemet med, at der er så mange hits på hjemmesiden, som ikke står mål med medlemsantallet. 


Morten Steffensen foreslog, at der udarbejdes materiale til alle uddannelsessteder til studerendes brug. Majbrit Bennedsen mener, at de studerende nok skal finde os, når de har brug for os.


Steen Andersen spurgte, om man har overvejet at uddele materiale til biblioteker. Dette har bestyrelsen talt om. Der skal ansøges hos det enkelte bibliotek for at få tilladelse til at få materialet på tidsskriftshylden, idet bestyrelsen ikke ønsker, at foreningens materiale blot ender i diverse-bunken. Det vil derfor kræve ganske meget arbejde at få foreningens materiale ud til bibliotekerne. 

 

Hinnerup d. 12. marts 2004.

Referent: Pia Rasmussen

 


 

Klik på nedenstående links for at læse: 

 

Bestyrelsensberetning

 

Beretninger fra udvalgene

 

Handlingsplan for 2005