Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2007

 

 

<!--@ParagraphImageAltText-->

Ordinær generalforsamling
i Dansk Præmatur Forening

Tid og sted:
Lørdag den 10. marts 2007
fra kl. 11.00 – 14.00
på Roskilde Amt Sygehus, mødelokal 1 & 2

Formand Hanne Sigaard (HS) bød velkommen.pkt. 1.
Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Birger Langebeck blev valgt til dirigent. Pia Rasmussen blev valgt til referent. Helle Bundgård og Annie Larsen blev valgt som stemmetællere.

pkt. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Forretningsordenen blev godkendt.

pkt. 3. Bestyrelsens årsberetning og en kort beretning fra udvalgene
HS fremlagde bestyrelsens årsberetning og handleplan for 2007.
Hanne nævnte, at medlemstallet pr. 31. december 2006 var 732.
HS fremhævede den ny hjemmeside, som gik i luften den 8. marts 2007. Det har været en meget stor opgave at udvikle den nye hjemmeside, ikke mindst for Elizabeth Pöckel (EP), som har været hovedansvarlig for implementeringen og lagt et kæmpe arbejde i den nye hjemmeside. For yderligere oplysninger, se formandens beretning her.

Der var følgende kommentarer til formandens beretning:

Der blev udtrykt begejstring over foreningens pjecer. De er skrevet i et godt sprog og er derved let forståelige. Bestyrelsen fik ros over at have nået så meget siden sidste generalforsamling.

Bestyrelsens årsberetning blev godkendt.

pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af årsrapporten
Bestyrelsen valgte i efteråret at få bogholderi- og regnskabsmæssig bistand fra Michael Christensen, som gennemgik årsrapporten og uddybede de forskellige poster.

Årsrapporten blev godkendt.

pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
Kasserer Irene Bøggild fremlagde budget for 2007.

Budgettet blev godkendt.

pkt. 6. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:

Ændring af vedtægter for foreningen.
Bestyrelsen foreslår flg. udvidelse af vedtægterne §2:
Ingen medlemmer må bruge eller misbruge foreningens navn i egen interesse. Hverken kommercielt eller personligt. En overtrædelse heraf kan betyde eksklusion af foreningen efter en beslutning i bestyrelsen.

Medlemmer, der har kommercielle interesser inden for foreningens område og deltager i bestyrelsesarbejdet, i arbejdsgrupper eller i lokalgrupper, kan ikke deltage i afstemninger eller drøftelser, der måtte vedrøre det område, hvor den pågældende har sin kommercielle interesse. Ved kommerciel interesse forstås ethvert økonomisk engagement inden for foreningens område, som foreningen ikke er initiativtager til.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

pkt. 7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på kr. 200 for familiemedlemskab og kr. 500 for institutionsmedlemskab.

Kommentarer til kontingent:

Der blev spurgt til muligheden for at hæve kontingentet. Bestyrelsen mener, at kontingentet bør holdes på et lavt niveau, idet man så i stedet kan appellere til, at de, der har råd, kan yde en donation til foreningen i stedet.

Kontingentsatserne blev vedtaget.

pkt. 8. Valg i henhold til vedtægterne
Anne Marie Klysner Møller blev genvalgt (for to år)
Irene Bøggild modtog ikke genvalg og i stedet blev valgt Frank Schrøder (for to år)
Susan Udstad Pedersen modtog ikke genvalg og i stedet blev valgt Tina Casthøj (for to år)
Bettina Beck udtrådte og i stedet blev valgt Jacob Amholt (for et år)
Marianne Beske og Stine Eg blev valgt som suppleanter for et år.

pkt.9. Eventuelt
EP præsenterede den ny hjemmeside.

HS ”afslørede”, at foreningen har fået et lokale i Allehelgensgade 13, 4000 Roskilde. Foreningen overtog lokalet den 1. marts, og arbejdet med at flytte ind går meget snart i gang. Viceborgmesteren i Roskilde har indvilget i at komme og ”klippe snoren over” ved åbning, som evt. kunne finde sted ved en reception ifm. foreningens fødselsdag den 6. maj. Susan Udstad Pedersen foreslog, at man kunne holde en form for auktion på dagen og derved indsamle penge til foreningen. Bestyrelsen arbejder videre med idéerne.


Roskilde den 10. marts 2007


 

Klik på nedenstående links for at læse: 

 

Formandens beretning