Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2008

 

 
 

Ordinær generalforsamling
i Dansk Præmatur Forening 

Tid og sted:
Lørdag den 8. marts 2008 fra kl. 11.00 – 14.00
på Roskilde Amt Sygehus, mødelokal 1 & 2 


Formand Hanne Sigaard (HS) bød velkommen. 


pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Birger Langebeck blev valgt til dirigent. Pia Rasmussen blev valgt til referent.

pkt. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Forretningsordenen blev godkendt.

pkt. 3. Bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2008
HS fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2008.
EP nævnte, at hjemmesiden bliver besøgt flittigt, idet der er mellem 100 og 150 unikke brugere pr. dag. Fagpanel, debatforum og beretningerne er de mest populære områder. EP arbejder p.t. med at ændre forsiden, så den bliver mere levende.


Der var følgende kommentarer til formandens beretning: 


Forslag om at foreningen ser på problematikken med, at børnene bliver behandlet forskelligt, alt efter hvilken kommune de er bosat i. EP nævnte at der er fokus på netop denne problematik i næste udgave af Livsbladet. Det er et område, som foreningen får rigtigt mange henvendelser om, og det er noget bestyrelsen gerne vil arbejde endnu mere med.
Problematikken med at mange for tidligt fødte børn ikke har nogen diagnose blev også vendt. Det blev nævnt, at Den Uvildige Handicaprådgivning yder rådgivning til familier med vanskeligheder med at få kommunen til at hjælpe.

Det blev nævnt, at Den Sociale Ankestyrelsen har afsagt kendelser til fordel for disse børn, og at det må forventes, at det på den baggrund bliver lettere at få hjælp fra kommunerne, idet de ofte følger disse kendelser.


Bestyrelsens årsberetning blev godkendt. 

pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af årsrapporten
Kasserer Frank Schrøder gennemgik årsrapporten. 

Årsrapporten blev godkendt.


Spørgsmål til årsrapporten:
Kan det ses af regnskabet, hvor mange penge de enkelte lokalgrupper har søgt til arrangementer? Nej, det kan ikke umiddelbart læses af regnskabet. Generelt giver kommunerne pæne tilskud, og foreningens fundraiser Helle Bundgaard hjælper hellere end gerne alle lokalgrupper med at søge penge.


pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år
Kasserer Frank Schrøder fremlagde budget for 2008.

Budgettet blev godkendt.


Spørgsmål til budgettet:
Hvad skyldes stigningen i udgifter på næsten kr. 100.000? Hovedsageligt vedrører stigningen portostigning, idet foreningen udsender rigtig meget materiale, samt investering i hjemmesiden.


pkt. 6. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:

Ændring af vedtægter for foreningen.
Bestyrelsen foreslår flg. ændring af vedtægterne §8:
”Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, regnskabet for det forløbne år samt indkomne forslag.”.
ændres til:
”Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt indkomne forslag. Årsrapport for det forløbne år kan rekvireres hos foreningens kasserer tre uger før afholdelse af generalforsamlingen."

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

pkt. 7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på kr. 200 for familiemedlemskab og kr. 500 for institutionsmedlemskab.

Kontingentsatserne blev vedtaget.

pkt. 8. Valg i henhold til vedtægterne
Hanne Sigaard modtog ikke genvalg og i stedet blev valgt Susanne Elefsen
Jacob Amholt modtog genvalg og blev valgt som formand
Elizabeth Pöckel modtog genvalg
Pia Rasmussen modtog ikke genvalg og i stedet blev valgt Karina Svendsen
Carina Rønne og Ulla Ejlersen blev valgt som suppleanter for et år.

pkt.9. Eventuelt
Der kom følgende spørgsmål/kommentarer fra medlemmerne:
Forslag om at linke til Den Sociale Ankestyrelse på foreningens hjemmeside, så forældre kan gå ind og se Ankestyrelsens afgørelser i relevante sager. Dette sørger EP for.

Spørgsmål om webshop: Dette har trukket lidt ud på grund af manglende support, men der arbejdes p.t. på at gøre fx betaling med Dankort muligt via hjemmesiden.

Efterlysning af mere PR. Dette finder bestyrelsen også meget vigtigt og vil meget gerne arbejde med dette område. Det kræver dog, at flere frivillige vil deltage i arbejdet.
Spørgsmål om, hvorvidt foreningens materiale er at finde på neonatalafdelingerne. Ja, hospitalerne rekvirerer løbende materiale.

Efterlysning af støttekorps. Bestyrelsen vil gerne oprette støttekorps, og har på et tidligere tidspunkt udarbejdet beskrivelse af, hvordan det skal fungere. Det har desværre vist sig at være meget vanskeligt at holde i gang, idet de frivillige falder fra. Bestyrelsen ønsker, at lokalgrupperne tager del i arbejdet med at holde støttekorps i gang. Endvidere vil det kræve uddannelse af de frivillige, inden de begynder i støttekorps. Endelig er ikke alle hospitaler lige villige til at lukke os ind, så der skal arbejdes på at skabe god dialog.

Helle Haslund, sygeplejerske har tilbudt at tage rundt på hospitalerne og promovere foreningen.

Forslag om landsdækkende kampagne for at skabe opmærksomhed om foreningen.
Vigtigt med fokus på skoler. Der er allerede søgt penge til at udsende skolepjecen til samtlige landets skoler/SFOer + PPR.
 


Roskilde den 8. marts 2008
 


 

Klik på nedenstående links for at læse: