Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2009

 

 
 

Ordinær generalforsamling
i Dansk Præmatur Forening 

Tid og sted:
Lørdag den 14. marts 2009 fra kl. 11.00 – 14.00
i Kolding


Formand Jacob Amholt (JA) bød velkommen. 
 


18 personer deltog

 

1. Valg af dirigent og referent


Niels Henrik Hansen blev valgt som dirigent, Tina Casthøj valgt som referent.


2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamling


Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt (første gang i december og anden gang i februar).


3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning 2008 og handlingsplan for 2009


Jacob oplyste at foreningen havde 846 medlemmer pr. 31.12.2008, hvilket var ca. 100 mere end året før.


Vores hjemmeside er udviklet meget i 2008, bl.a. er der lavet intranet til bestyrelsen, som senere udvides til også at omfatte lokalgrupper. I 2008 havde vi 97.339 besøg på hjemmesiden.


Foreningen har stadig lokaler i Roskilde. Der har været lidt udskiftning i bestyrelsen de sidste par år og sidste år overtog Jacob formandsposten. I 2008 er der nedsat forskellige styregrupper, der er arbejdet med fordeling af opgaver og ansvar i bestyrelsen. Bestyrelsen har endvidere arbejdet meget med struktur og deling af viden.


Der er 9 lokalgrupper og der er en del aktivitet i de fleste. Nordsjælland mangler en koordinator.


I 2008 blev der bevilget støtte til en skole kampagne, som vil blive gennemført i 2009.

Der har været 60 aktiviteter (foredrag, fødselsdagsarrangementer og møder) i foreningen i 2008. Til visse foredrag er der mange deltagere, inkl. mange fag personer (dagplejere, skolelærer og lign).


I årsberetningen er der listet forkerte titler på Livsbladet, de korrekte vil blive tilføjet i en note.


Det er vores vision at vi vil være de bedste – så det er os journalisterne naturligt spørger når de har spørgsmål omkring præmature. For at nå dette mål skal vi bl.a. søge flere midler, til f.eks. flere arrangementer i lokalgrupperne. Vi skal øge kendskabet til foreningen, og dermed præmature, hos både politikere og på hospitalerne, så det bliver nemmere, at få hjælp.

Anne Marie og Jacob har deltaget i stiftende generalforsamling i EFCNI i Rom i efteråret. Det er en europæisk organisation, hvor 18 nationer er repræsenteret. Der er store forskellige på standarden på hospitaler og dermed hvor mange præmature der klarer sig. En ting alle ser et behov for er et opfølgningsprogram for præmature. Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper der skal arbejde videre med forskellige emner. De første møder finder sted i maj 2009.

Elizabeth deltager omkring opfølgningsprogram og Jacob & Karina deltager vedr. PR. Via EFCNI’s hovedkontor vil man arbejde på at påvirke EU politikere.


Bestyrelsen gennemgik de forskellige styregrupper: Fagpersoner/behandlere/rådgivere, Økonomi, IT / internet, PR/Marketing og Lokalgrupper.


Styregruppen for IT meddelte, at der er ca. 40 henvendelser hver uge fra forældre, institutioner, organisationer, Journalister mv.

Der bliver arbejdet på, at få intranettet op og køre for bestyrelsen, styregrupper samt lokalgrupper. Der bliver ligeledes set på opgradering af betalingsmuligheder eCommerce via nettet for vores medlemmer samt donationer.


Styregruppen for lokalgrupper har udviklet en folder til opstart af en lokalgruppe samt en spiseseddel for etablering af arrangementer.


Styregruppen for Fagpersoner/behandlere/rådgivere meddelte at der var blevet arbejdet med at ensrette og centralisering af viden og fordeling. Der er udarbejdet en ”jobbeskrivelse” for emnerådgivere samt telefonpassere og der fokuseres på at oprette en egentlig uddannelse af samme.


Det er besluttet at Livsbladet udkommer 3 gange om året, i stedet for 4.

Skole kampagnen består af en udvidet udgave af skole pjecen, som vil blive sendt til alle folkeskoler og PPR.


Styregruppen for økonomi vil se på hvordan vi kan søge flere midler, ved at søge private fonde.

Det tanken at se på muligheden for at ”løfte” foreningen, f.eks. igennem at have et egentlig sekretariat. Styregruppen kigger ligeledes på hvordan forenings form gavner hjælpen til de præmature bedst. Der bliver kigget på mulighederne ved, at oprette en fond eller lignende.

Under spørgerunden blev det foreslået at man anvender flere medlemskræfter, f.eks. til opdatering af hjemmeside. Det blev anbefalet at man undersøger hvorfor der ikke er flere medlemmer der deltager i arrangementer. Det blev endvidere foreslået at foreningen laver en ”lille let” folder vedr. foreningen, som kan udleveres til alle der ankommer til foredrag, møder og lign.


Formandens beretning blev godkendt.


4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab


Regnskab for 2008 blev fremlagt af foreningens kasserer, Frank.

Fremover kan det frygtes at visse tilskud blive mindre, f.eks. tips og lotto midler. Foreningen har nu 215.000 i egenkapital, hvilket svarer til et års drift udgifter. Dette ønsker vi at have i reserve.

Det er aftalt at 75 % af et donationsbeløb fremover vil være muligt, for den lokalgruppe pengene er indsamlet af, kan få råderet til nye arrangementer. Der er vedtaget en løsning i bestyrelsen og det vil i den nærmeste fremtid blive sendt ud til lokalgrupperne.

Regnskabet blev godkendt.


5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år


Frank gennemgik budget for 2009. Det blev bemærket at 100.000 kr. til webhotel virker dyrt. Jacob oplyste at dette p.t. forhandles, da bestyrelsen også finder det dyrt. En af årsagerne er at den kommende dankort-løsning skal kunne kobles sammen med medlemsdatabasen.


6. Indkomne forslag


Der er ingen indkomne forslag.


7. Fastsættelse af kontingent


Bestyrelsens forslag om uændrede kontingenter blev vedtaget.


8. Valg i henhold til vedtægterne


Dirigenten konstaterede at regler i vedtægter omkring valg er overholdt.

Frank Schrøder blev genvalgt som kasserer. Lenette Vacher og Heidi Kjær Christensen blev valgt til bestyrelsen. Annabeth Kaas Petersen og Pia Rasmussen blev valgt som suppleanter.
Formanden takkede Anne Marie og Tina for deres arbejde i bestyrelsen.


9. Eventuelt


Det blev bemærket at der er to § 2 i vedtægterne.


Susan oplyste at hun var blevet kontaktet af Næstved kommune, der havde gjort opmærksom på et sted der hedder Futura – et kommunalt sted der har forskellige tilbud (man kan låne lokaler, få sat annonce i avisen om arrangementer og lign). Måske andre kommuner har tilsvarende tilbud.


Input til bestyrelsen og redaktøren: bliver Livsbladet for omfattende, når det kun kommer 3 gange årligt. Dvs. orker man at læse alle de sider.

 

 


Tina Casthøj