Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2013

Generalforsamling
i Dansk Præmatur Forening 

Tid og sted:
Lørdag den 9. marts 2013 kl. 11.00 – 14.00 i Sct. Jørgens Gaard, Kolding
 

1. Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt som dirigent, og Lone M. Rasmussen blev valgt som referent.
 

2. Godkendelse af forretningsorden til generalforsamlingen

Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2013

Formand Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2013. Præsentationen kan downloades her.

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens regnskab for 2012.

Regnskabet blev godkendt. En kort beskrivelse af regnskabet kan ses her.
 

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens budget for 2013.
Budgettet blev godkendt. En kort udlægning af budgettet kan ses her.
 

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår en ændring i vedtægternes §11, hvor ordlyden ” tre til fem suppleanter” ændres til ”fem til syv suppleanter”
Forslaget blev vedtaget. De redigerede vedtægter kan downloades her.
 

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats (kr. 225 for almindelige medlemmer og kr. 500 for institutionsmedlemmer)
Forslaget blev vedtaget.
 

8. Valg i henhold til vedtægterne

Lone Møland Rasmussen og Mette Ryhmann Bak blev genvalgt til bestyrelsen. Herudover blev Rolf Eg Klint Sørensen valgt ind i bestyrelsen.

Følgende suppleanter blev valgt for et år:
Heino Rye Rahbek Nielsen
Tine Yngvardtsen Meyer
Pia Daniel
Pernille Jørgensen
Britt Andersen
Lenette Vacher
Benny Grøndal Kristensen

Den nye bestyrelse, som vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen, består således af følgende:
Elizabeth Pöckel
Jette Lambertsen
Susanne Elefsen
Lone M. Rasmussen
Winnie Motzfeldt Thomsen
Mette Ryhman Bak
Rolf Eg Klint Sørensen

Suppleanter
Heino Rye Rahbek Nielsen
Tine Yngvardtsen Meyer
Pia Daniel
Pernille Jørgensen
Britt Andersen
Lenette Vacher
Benny Grøndal Kristensen 

9. Eventuelt 

Bestyrelsen overrakte blomster til Pia Daniel som tak for hendes store indsats som kasserer for foreningen. 

 

Lone M. Rasmussen