Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2014

Generalforsamling
i Dansk Præmatur Forening 

Tid og sted:
Lørdag den 29. marts 2013 kl. 11.00 – 14.00 i Odense
 

Referat

1. Valg af dirigent og referent

Susan Rahbek blev valgt til dirigent. Lone M. Rasmussen blev valgt til referent.

 

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2014

Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2014.

 

Årsberetning 2013:

· Der er nu ca. 900 medlemmer i foreningen, hvortil foreningen yder massiv støtte i form af mails, telefon,

  sociale medier og fagpanel.

· Vi har videreudviklet Livsbladet, opdateret vores pjecer og arbejder på et par bogprojekter.

· Vi har udvidet indholdet på hjemmesiden og udviklet nyhedsbrevet.

· Vi har udvidet vores samarbejde med fagfolk og udsendt kampagner samt opfølgningskampagner.

· Vi har 7 aktive lokalgrupper, som afholder arrangementer med og uden fagfolk.

· Vi har modtaget mange donationer, som vi har kvitteret for ved at sende en præmaturpin.

· Vi er aktive i og åbne over for pressen.

· Vi fejrede International Præmatur Dag med en udsendelse af en æske til de små minder til forældre på landets neonatalafdelinger.

 

Handlingsplan 2014

Vi har følgende fokuspunkter for 2014:

· Informationsformidling og PR

    o Videreudvikle Livsbladet

    o Revidere pjecer

    o Bogprojekterne

    o Videreudvikle hjemmeside, intranet og nyhedsbrev

    o Videreudvikle samarbejdet med fagfolk

    o Fortsat udsende kampagner

· Medlemsstøtte

    o Sociale medier

    o E-mail

    o Fagpanel

    o Emnerådgivning

    o Studerende

· Aktiviteter/projekter

    o Fortsat yde støtte til lokalgrupper og nye koordinatorer

    o International Præmatur Dag

 

· Fundraising

    o Fokus på puljer og projektansøgninger

 

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Elizabeth Pöckel gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt

 

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Elizabeth Pöckel gennemgik budgettet for 2014. Budgettet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægternes §11, hvor ”fem til syv suppleanter” ændres til ”tre til syv suppleanter”. Forslaget blev vedtaget.

 

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på henholdsvis 225 kr. for almindelige medlemmer og 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

 

8. Valg i henhold til vedtægterne

Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år.

På valg er:

· Elizabeth Pöckel (modtager genvalg) – genvalgt

· Jette Lambertsen (modtager genvalg) – genvalgt

· Winnie M. Thomsen (modtager genvalg) – genvalgt

· Susanne Elefsen (modtager ikke genvalg, men stiller op som suppleant) – valgt til suppleant

 

Herforuden stillede Heino Rye Rahbek op til bestyrelsen og blev valgt ind.

 

Valg af fem-syv suppleanter for ét år.

På valg er:

· Tine Meyer Lange (modtager genvalg) - genvalgt

· Heino Rye Rahbek Nielsen (stiller op til bestyrelsen) – valgt til bestyrelsen

· Pernille Jørgensen (modtager genvalg) - genvalgt

· Britt Andersen (modtager ikke genvalg)

· Pia Daniel (modtager ikke genvalg)

· Lenette Vacher (modtager genvalg) - genvalgt

· Benny G. Kristensen (modtager genvalg) – genvalgt

 

Herforuden opstillede Susan Rye Rahbek og Tina Blum Rasmussen som suppleanter og blev valgt ind.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Se separat referat for en liste over alle bestyrelsesmedlemmer.

9. Evt.

I.a.b.

 

Referent Lone M. Rasmussen