Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2017

Generalforsamling 
i Dansk Præmatur Forening
 

Tid og sted:
Lørdag, den 25. marts 2017 kl. 10.00 – 13.00 i Odense
 

Referat

1. Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt til dirigent. Susan Rye Rahbek blev valgt til referent.

 

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2017

Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2017.

 

Årsberetning 2016:

Indsatsområder

·       Informationsformidling og PR: mange ressourcer bruges på medier og studerende pga. den fortsat store interesse i behandling og etik. Det er blevet sværere at få midler til informationskampagner til kommuner, dog er der blevet udsendt mange skole- og dagplejekampagner. Der er etableret et godt samarbejde med forskerne omkring formidling af projekter og resultater. Foreningen har indgået et samarbejde med Neomune ift. Informationsformidling. Facebook siden Præmatur Nyheder er blevet etableret for at formidle nyheder. Livsbladet har en stor fokus med et stort oplag og mellem 84-100 sider.

·        Medlemsstøtte: Der har været stor aktivitet. Der bruges ca. 20 timer pr. uge på telefon- og email henvendelser fra familier og fagfolk, der har behov for vejledning. Især fagfolk fra kommuner henvender sig efter kampagneudsendelser. Facebookgruppen er meget aktiv og medlemmerne er gode til at hjælpe hinanden. Der gøres fortsat brug af fagpanelet.

·         Web: Det har været svært at finde de nødvendige ressourcer til, at arbejde på websitet og derfor har der været minimal vedligeholdelse. Alligevel er der stabil trafik og vi har fået en højere position på søgemaskinerne. Ansøgningen til Aktivitetspuljen for midler til et nyt webplatform er blevet imødekommet og planlægningen er gået i gang.

·         Traditionen tro blev International Præmatur Dag fejret med en gave til familier på neonatalafdelingerne. Denne gang donerede foreningen 1000 miniluffer til børnenes første tid i varmekassen. Familierne blev opfordret til at lave opslag med før/nu billeder på Tak til neo med mange bidrag.

·         Fundraising: vi ligger på næsten samme niveau som året før med en kombination af midler fra ministerier, kommuner og private donationer.

 

·         Det er blevet sværere at få familier til at deltage i lokalgruppemøder, da de foretrækker de sociale medier. Arrangementer med foredrag har dog haft et godt fremmøde. Formidling er dog en vigtig del af lokalgruppernes virke.

 

Handlingsplan 2017

 

Vi har følgende fokuspunkter for 2017:

Formidling og medlemsstøtte

-       Der skal fortsat arbejdes med medlemstøtte via de forskellige kontaktpunkter, både online og offline. Især Facebook er en vigtig kanal.

-       Der skal arbejdes på, at styrke kontakten til forskere og fagfolk for at inddrage forældre-vinklen.

-       Det er nødvendigt at videreudvikle Livsbladet. Der har været stor efterspørgsel på materiale rettet mod bestemte grupper, fx skolebørn og forskolebørn.

-       Foreningen skal have et nyt platform, der kræver konvertering og opgradering af informationen. Det vil give bedre muligheder for integration med de sociale medier med formidling af gamle artikler.

Aktiviteter/projekter

-       Fortsat yde støtte til lokalgrupper

-       International Præmatur Dag

 Fundraising

-       Fokus på puljer og projektansøgninger, men mere selektiv. Større synlighed på muligheden for at donere. 

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Jette Lambertsen gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt

 

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Jette Lambertsen gennemgik budgettet for 2017. Budgettet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag

Ingen

 

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på henholdsvis 225 kr. for almindelige medlemmer og 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

 

 

 

 

8. Valg i henhold til vedtægterne

 

Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for to år. Der vælges tre til syv suppleanter for et år.

 

På valg er:

 

 

• Tina Blum Rasmussen (modtager genvalg) - genvalgt

• Susan Rye Rahbek (modtager genvalg) - genvalgt

• Mette Ryhmann Bak (modtager ikke genvalg)

• Mette Nejland Frisk (valgt)

 

 

Følgende suppleanter blev valgt.

• Susanne Elefsen

• Mette Ryhmann Bak

• Mette Eg Olesen

• Rolf Eg Klint Sørensen

• Lenette Vacher

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen.

Elizabeth Pöckel blev valgt som formand, Jette Lambertsen som næstformand og Susan Rye Rahbeck som sekretær.

 

9. Evt.