Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Fysioterapi - teori
af den.

FYSIOTERAPI

Fysioterapi generelt:
Fysioterapi er et selvstændigt teoretisk og praktisk sundhedsfag, hvor kernebegrebet er bevægelse. Fysioterapiens fokus er mennesket i bevægelse. Bevægelser og følelser er afhængige af den fysiske tilstand, personligheden og livsbetingelserne. Sammenhæng mellem menneskets krop, sanser, psyke og livsbetingelser er vigtig i udviklingen fra barn til voksen.

Fysioterapeuter kan – ud fra et solidt kendskab til, hvordan menneskets krop fungerer i samspil med omgivelserne – give konkret behandling, rådgivning og vejledning. Fysioterapi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes funkti-onsevne/ressourcer og stimulerer til optimal funktion samt bevægelsesglæde.

Fysioterapeuter arbejder med sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling, habilitering (læring af nye færdigheder) og rehabilitering (genoptræning af tidligere lærte færdigheder).

Fysioterapi i forhold til børn:
Fysioterapeuter er en del af det tværfaglige team, der arbejder med børn. De indgår med deres specialviden om børns fysiske, psykiske, sansemotoriske og psykomotoriske udvikling, og arbejdet er både forebyggende og behandlende. Fysioterapeuten motiverer, stimulerer, træner og behandler almindelige børn og børn med f.eks. spasticitet, muskelsvind, gigt, udviklingshæmmede børn, blinde børn, døve børn, børn med sansemotoriske problemer, skrøbelige børn, børn med specifikke diagnoser og børn, der er til observation for udviklingsproblemer.

Målet med fysioterapeutens indsats er i samarbejde med forældrene at forbedre barnets evne til at fungere i sin hverdag både motorisk og intellektuelt, at udvikle positiv kropsidentitet hos barnet, at udnytte barnets ressourcer og at forebygge unødig fejludvikling.

Børnefysioterapeuter:
- Kender børns normale udvikling og ved, hvordan børn lærer gennem leg

- Er i stand til at vurdere barnets motoriske udvikling og udviklingsmuligheder samt opdage eventuelle tegn på fejludvikling

- Kan se bevægelse i relation til og i sammenhæng med den psykiske udvikling

- Kender de principielle tegn på risiko for fejludvikling samt relevant og hensigtsmæssig fysioterapeutisk håndtering

- Har overblik over de forskellige teorier, filosofier, videnskaber og behandlingsmuligheder i forhold til udviklingsforstyrrelser

- Er opmærksom på omgivelserne og de kulturelle forskelle, der influerer på familiestruktur, dynamik og motivation

- Kan tilpasse behandlingen til barnets nuværende tilstand og humør samt bruge leg og funktion kreativt for at fange barnets opmærksomhed og motivation

Arbejdsopgaverne kan være:

- Observation og undersøgelse af børns kropslige kompetencer: bevægelse, sansemotorisk udvikling og kropsbevidsthed

- Medvirke til udredning og diagnosticering af det enkelte barn i samarbejde med forældrene og relevante samarbejdspartnere

- Ud fra undersøgelsen vurdere behovet for behandling, sansemotorisk stimulation eller anden specialpædagogisk bistand

- Behandling gives enten individuelt eller i grupper, gennem kortere eller længere perioder

Råd og vejledning om f.eks.:
- den sansemotoriske udvikling, barnets daglige færdigheder og leg
håndtering og stimulation af barnet
anskaffelse af hjælpemidler, tilpasning og instruktion i korrekt brug
indretning i barnets hjem, børnehave, legeplads, skole mm.


Fysioterapeuter, der arbejder med børn, kan findes:

- på sygehus med funktion på børneafdelingen
- i amtet tilknyttet f.eks. en specialinstitution
- i kommunen f.eks. tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- på Klinik for Fysioterapi/Fysioterapi Klinik som privatpraktiserende.

Kommuner er forskellige, og der kan være stor forskel på, hvordan fysioterapeuter arbejder. Nogle steder undersøger, rådgiver og vejleder man primært, andre steder kan man kombinere med behandling eller kun behandle. Undersøg, hvordan mulighederne er i din egen kommune.

Skrevet af fysioterapeut Hanne Agerholm