Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Kuno Beller - teori
af den.

Hvad er en Kuno Beller test?

En Kuno Beller test er en udviklingsbeskrivelse, der oprindeligt er blevet udarbejdet til brug for en undersøgelse, gennemført under ledelse af dr. Kuno Beller.

Emnet for den første undersøgelse, var at forsøge at beskrive og måle effekten af en pædagogik i en vuggestue, samt at forsøge at give personalet en større forståelse for deres arbejdes direkte indflydelse på børnenes udvikling.

Det drejer sig ikke om en funktionstræning af barnet, men om en pædagogik, der ved at tage udgangspunkt i barnets styrke, gør det muligt at ændre det, der først fremstod, som barnets svagere side.

Styrke og svaghed skal forstås på denne måde, at alle har nogle områder, der er bedre udviklet end andre områder.

Ideen bag undersøgelsen er ikke, at man skal tilstræbe, at barnet udvikles i samme takt inden for alle områder. Barnet udvikler sine forskellige færdigheder gennem egne erfaringer fra de aktiviteter barnet deltager i – naturligvis i takt med organismens udvikling.

Udviklingsbeskrivelsen

Udviklingsbeskrivelsen skal anvendes med en vis kritisk forsigtighed og må ikke opfattes som en færdig test, men som et måleinstrument, der kan forudsige noget om barnets udvikling.

I Udviklingsbeskrivelsen er 8 områder af barnets udvikling beskrevet. De 8 områder er ikke blot indbyrdes afhængige, men overlapper også hinanden.

De 8 områder er:

- Legemspleje og kropsbevidsthed
- Omverdensbevidsthed
- Social følelsesmæssig udvikling
- Leg
- Sproglig udvikling
- Tankemæssig udvikling
- Grovmotorik
- Finmotorik

De 8 områder er hver delt op i 14 trin. Inden for hvert trin er der en række spørgsmål/beskrivelser af enkeltfærdigheder, stillet op så beskrivelserne gennem trinene går fra en begyndende beherskelse af færdigheden til en mestring af denne.

Udviklingsbeskrivelsen giver ikke en norm for, hvad børn skal kunne, eller hvad alle børn gør i en bestemt alder, men skal bruges som et værktøj til at støtte op omkring barnets svagere sider.

Testen er bedst egent til børn under 4 år, da man ikke får tilstrækkeligt grundlag for at foretage en egentlig beskrivelse af barnet over 4 år, udelukkende gennem de 8 områder, der anvendes i udviklingsbeskrivelsen.

Fra bogen: ”Kuno Beller’s udviklingsbeskrivelse af småbørn – et pædagogisk hjælpemiddel”

Skrevet af: Hans Weltzer

Er der brug for at der skal bevilliges særlige støtteforanstaltninger, som for eksempel forlænget orlov, dobbeltplads i dagpleje, støttepædagog mm. kan Kuno Beller’s udviklingsbeskrivelse bruges som en form for dokumentation for barnets eventuelle sene udvikling.